İHTİYATİ HACİZ NEDİR

İHTİYATİ HACİZ NEDİR ? İhtiyati haciz, alacaklının para alacağını güvence altına almak için mahkeme aracılığı ile borçlunun mal varlığına geçici olarak konulan tedbirdir. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 257-268. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ki amaç borcunu zamanında ödeme ihtimali olmayan borçlunun mal kaçırmasını engelleyerek alacaklının zarara uğramasını engellemektir. Bu sayede alacaklı dava açmadan ve…

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ 

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİPTE ÖDEME EMRİNE KARŞI İTİRAZ  Ödeme emri, icra dairesinin alacaklı tarafından borçlu olarak bildirilen  kişiye gönderdiği ve borçluya borcunu ödemesini, borçlu değilse itiraz etmesini ihtar eden bir icra takip işlemidir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen kişi tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Bu itiraz icra takibini kendiliğinden durdurur. İtiraz kural…

KONKORDATO SÜRECİNDE GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET

KONKORDATO SÜRECİNDE GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET İcra ve iflas kanunumuz , elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan borçluları korumak için konkordato kurumunu düzenlemiştir. Konkordato, gerçek anlamda bir takip yolu değildir. Aksine konkordato olağan takip yollarının uygulanmasını engelleyerek borçlunun olası takiplerden de kurtulmasını sağlamaya yönelmiş, özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir…

İŞÇİ ALACAKLARI VE UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ İLE BAŞLANGIÇ  ZAMANLARI

İŞÇİ ALACAKLARI VE UYGULANACAK FAİZ TÜRÜ İLE BAŞLANGIÇ ZAMANLARI İş akdi niteliği itibariyle taraflar arasında kişisel ilişkiler kuran, karşılıklı borç yükleyen, sürekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşmedir. Taraflar arasında sözleşmesinin yapılması ile hem işverenin hem de işçinin belli borç ve yükümlülükleri doğmaktadır. Bu ilişkinin sonucunda da işçi bazı alacaklara hak kazanmaktadır. 1.Ücret Alacağı ; Ücret,…

İşçinin İş Sözleşmesi Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI İş akdinin işveren tarafından hangi gerekçelerle derhal fesih hakkının oluşabileceği, fesih sürecini ve feshin sonucununda işverenin sorumluluğu ile işçinin hak ettiği tazminatları  daha önceki yazımızda ele almıştık.Bu sebeplerin yanında, İş Kanunu 24. maddesinde  işçiye iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesih hakkı tanınmıştır. İşçiye tanınan bu fesih hakkı 3 başlık…

İş Sözleşmenin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESHİ 4857 sayılı İş Kanunu madde 25 de işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi düzenlenmiştir. Kanun un bu maddesinde düzenlenen haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereğince iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek işverene iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır. Bu derhal fesih hakkı…

KARŞILIKSIZ ÇEK

KARŞILIKSIZ ÇEK         Kıymetli evrak vasfına sahip Kısa vadeli ödeme aracı olan çek’ in günümüzde mevcut mahiyetinin dışında kullanılması bir yana, Tahsil kabiliyetinin sorgulanması ve tahsiline ilişkin sıkıntıları ile tahsil edilememesinin ardından karşılıksız kıymetli evrak durumuna gelmesi neticesinde var olan sıkıntıları hukuki açıdan bakmak ve meydana gelen sıkıntıları aşmak için gerekenlerin neler olduğuna…

Kredi Kurumlarına İlişkin Özel Düzenleme ve İcra ve İflas Kanunun 150/ı Maddesinin Değerlendirilmesi

Kredi Kurumlarına İlişkin Özel Düzenleme ve İcra ve İflas Kanunun 150/ı Maddesinin Değerlendirilmesi:        a. Genel olarak: İcra ve İflas Kanunun 150/ı maddesinde kredi kurumları ile ilgili özel düzenleme getirilmiştir. Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayri nakdî bir krediyi kullandıran tarafın takip talebiyle birlikte icra…

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip

İpotek kavramı İcra ve İflas Kanunu 23. Maddesinde belirtildiği gibi halen mevcut veya ileride doğacak ya da ileride doğması muhtemel olan bir alacağın temini için konulabilir. İpotek ana para ipoteği veya üst sınır ipoteği şeklinde kurulabilir. İpotek kurulduğu sırada teminat altına alınan alacak doğmuş ve alacağın miktarı belirlenebilir olduğu halde, söz konusu tutarın tapuya tescil…

Basiretli İş Adamı Olmak

  Ticari işletme işleten bütün ilgilerin tabi oldukları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Esnaf yahut Tacir sıfatı ile sizlere yüklediği yükümlülükleri bilmemenizi kanunen mazeret sayılmamaktadır. Bildiğiniz varsayılan sıfatlar ve kavramlar; Ölçeklendirerek başlayacak olursak TTK’ nın “ESNAF” sıfatı ile başlamak gerekir; Esnaf :  madde 15 de “İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli…