Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 88) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca cins tashihi harcının tahsiline ilişkin açıklamaların yapılmasıdır. Yasal düzenlemeler MADDE 2 – (1) 9/6/2021 tarihli ve…

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİĞİNİN DOĞRULANMA SÜRECİ HAKKINDA YÖNETMELİK Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik, 26 Haziran 2021 Tarihli ve 31523 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmesi,…

KONKORDATO SÜRECİNDE GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET

KONKORDATO SÜRECİNDE GEÇİCİ VE KESİN MÜHLET İcra ve iflas kanunumuz , elinde olmayan sebeplerle işleri iyi gitmeyen ve mali durumu bozulmuş olan borçluları korumak için konkordato kurumunu düzenlemiştir. Konkordato, gerçek anlamda bir takip yolu değildir. Aksine konkordato olağan takip yollarının uygulanmasını engelleyerek borçlunun olası takiplerden de kurtulmasını sağlamaya yönelmiş, özellikle iflasların önüne geçmeyi amaçlayan bir…

KARŞILIKSIZ ÇEK

KARŞILIKSIZ ÇEK         Kıymetli evrak vasfına sahip Kısa vadeli ödeme aracı olan çek’ in günümüzde mevcut mahiyetinin dışında kullanılması bir yana, Tahsil kabiliyetinin sorgulanması ve tahsiline ilişkin sıkıntıları ile tahsil edilememesinin ardından karşılıksız kıymetli evrak durumuna gelmesi neticesinde var olan sıkıntıları hukuki açıdan bakmak ve meydana gelen sıkıntıları aşmak için gerekenlerin neler olduğuna…

Kredi Kurumlarına İlişkin Özel Düzenleme ve İcra ve İflas Kanunun 150/ı Maddesinin Değerlendirilmesi

Kredi Kurumlarına İlişkin Özel Düzenleme ve İcra ve İflas Kanunun 150/ı Maddesinin Değerlendirilmesi:        a. Genel olarak: İcra ve İflas Kanunun 150/ı maddesinde kredi kurumları ile ilgili özel düzenleme getirilmiştir. Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi veya gayri nakdî bir krediyi kullandıran tarafın takip talebiyle birlikte icra…

Basiretli İş Adamı Olmak

  Ticari işletme işleten bütün ilgilerin tabi oldukları 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun Esnaf yahut Tacir sıfatı ile sizlere yüklediği yükümlülükleri bilmemenizi kanunen mazeret sayılmamaktadır. Bildiğiniz varsayılan sıfatlar ve kavramlar; Ölçeklendirerek başlayacak olursak TTK’ nın “ESNAF” sıfatı ile başlamak gerekir; Esnaf :  madde 15 de “İster gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli…

Doğru Arabulucunun Seçilmesi ve Arabuluculuk Sürecinin Basamakları

Arabulucunun temel fonksiyonu, taraflara kendi başına bir çözüm sunmaktan ziyade, ayrıştıkları ve birleştikleri noktaları tespit edip bunun üzerinde müzakere edilmesini sağlamaktır. Tahkimde ise, daha yargılama benzeri bir sonuç söz konusudur. Uygulanacak tahkim prosedürünü serbestçe kararlaştırma imkanı tanınan taraflar açısından, tahkim hakemi/ heyeti, delil değerlendirmesi yaparak bağlayıcı bir karar verecektir. Tıpkı arabulucunun seçiminde olduğu gibi tahkimde…

Ticari İşlerde Faiz

Faiz, ticaretin hemen her alanında uygulama alanı olan ve çoğu zaman da uyuşmazlıkların çıkmasına sebebiyet veren bir kavram niteliğindedir. Ticari işlerde faizi açıklamadan önce  kısaca ticari işin ne olduğundan da bahsetmekte fayda bulunmaktadır. 1. TİCARİ İŞ NEDİR? Ticaret Kanunu’nun 3. maddesinde ticari iş, Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller şeklinde tanımlanmıştır. Yani…

Senet İptal Davası

Senet, Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş kıymetli evraklardan biridir. Senedin kıymetli evrak niteliğinde olmasına birtakım özel hükümler bağlanmış olduğundan senedin korunması önem arz etmektedir. Nitekim, senedin istem dışı olarak üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde her zaman için senedin tahsil edilmesi ve hak kaybının yaşanması ihtimali de bulunmaktadır. İşte bu ve benzeri sebeplerle senedin muhafazasına azami özen gösterilmelidir.…

Çek İptali Davası

Çek, ticari iş ve işlemlerde en yaygın şekilde kullanılan ödeme araçlarından olup, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kıymetli evrak türleri arasında yer almaktadır. Çek İptali hukukumuzda özel koşullara bağlanmış olup, bu koşulların gerçekleşmesi durumunda mahkemelerce verilecek karar ile mümkündür. Çekin kıymetli evrak niteliğinde olmasına birtakım özel hükümler bağlanmış olduğundan, çekin muhafazası önem arz etmektedir. Nitekim, çekin istem dışı…