Yetkisiz Hekimlik Suçu

YETKİSİZ HEKİMLİK SUÇU 1219 Sayılı Kanun 25. Madde Madde 25 – (Değişik: 23/1/2008-5728/22 md.) Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.   1219 Sayılı Kanun 25. Madde Gerekçesi Ve…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 28 Aralık 2021 Tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Teknoloji…

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ, 28 Aralık 2021 Tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığından: İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflas idarelerine ödenecek…

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 7344 Kabul Tarihi: 17/12/2021 BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 – (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli; a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1.728.401.621.000…

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi, 28 Aralık 2021 Tarihli ve 31703 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanır.…

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ, 17 Aralık 2021 Tarihli ve 31692 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığından: YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ   BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde…

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Aralık 2021 Tarihli ve 31693 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “itfaiye memurlarının” ibaresi “itfaiye personelinin” olarak…

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18 Aralık 2021 Tarihli ve 31693 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde…

Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Aralık 2021 Tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakanlığından: POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri…

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (2022)

2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, 22 Aralık 2021 Tarihli ve 31697 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Adalet Bakanlığından: 2022 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında…