Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Ekim 2021 Tarihli ve 31640 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7338 Kabul Tarihi: 14/10/2021 MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere…

Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, 27 Ekim 2021 Tarihli ve 31641 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÖZEL RİSKLER YÖNETİM MERKEZİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinden…

TBB’nin 4. Yargı Paketi Görüşü

29.06.2021 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CMK KOMİSYONU KONUSU : 29.06.2021 tarihli Komisyon toplantısında Dördüncü Yargı Reformu Paketi kapsamında TCK ve CMK’da öngörülen yasal değişikliklerin değerlendirme notlarıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin; (Madde 6) Nitelikli haller Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun; a) Tasarlayarak, b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, c) Yangın, su…

Vekalet Aldığı Halde Hiçbir Dava Açmayarak Görevin Gereklerine Uymamak

T.C. Yargıtay 5. Ceza Dairesi   Esas No:2014/11520 Karar No:2015/13688 K. Tarihi:7.9.2015 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak; Denizli Barosuna kayıtlı avukat olan sanığın,…

Çekin Yasal Karşılığı -Ödemeden Men Talimatı- Takas Aracılığıyla İbraz

T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi   Esas No:2014/9012 Karar No:2014/13071 K. Tarihi:8.9.2014 Özet: Çek yaprakları 2008 yılı keşide tarihli olduğu için 5941 sayılı Çek Kanunu geçici madde 1/3 maddesi gereğince uyuşmazlığın 3167 sayılı Kanuna göre çözümlenmesi gerekir. Dava ve takibe konu çekler yönünden muhatap banka, keşidecinin ödemeden men talimatı nedeniyle 3167 sayılı Yasanın 10.maddesi gereği…

Avukatın Haksız Yere Baroya Şikayetine Dayalı Manevi Tazminat Davası

Hukuk Genel Kurulu         2017/593 E.  ,  2020/300 K.   MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki asıl davada maddi-manevi tazminat, karşı davada manevi tazminat isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda, Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen asıl davanın reddine, karşı davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, davacı-karşı davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince…

Çalıntı Cep Telefonu-Denetim Süresi İçinde Yeni Suç İşlenmesi

T.C. Yargıtay 13. Ceza Dairesi   Esas No:2014/35898 Karar No:2016/531 K. Tarihi:14.1.2016 Özet: Olay tarihinde çalınan müştekiye ait cep telefonunun 28.10.2006 tarihinde sanık tarafından Çağdaş Telekom adı altında cep telefonu alım satımı yapan tanık T.. Ü..’e satıldığı, satış sırasında sanığın nüfus cüzdan fotokopisini de ibraz ettiği sanık tüm aşamalarda suça konu cep telefonunun seyyar tezgah…

Şirket Hissesinin Haczinde YTTK’nun Getirdiği Yenilikler

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi   Esas No:2014/11612 Karar No:2014/14068 K. Tarihi:12.5.2014 Özet: Bu ihbarnamede (bildiride), borçlunun anonim şirketteki çıplak payının haczedildiği, bu haczin pay defterine işlenmesi, ilerde hisse senedi (veya ilmuhaber) çıkarılması halinde borçlunun (çıplak) payına düşen hisse senetlerinin (veya ilmuhaberlerin) borçluya verilmeyip, icra dairesine (dosyasına) teslim edilmesi, borçluya, çıplak payı ile ilgili olarak yapılacak bütün tebligatların…

Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali – Kayyım Atanması-Taraf Ehliyeti

T.C. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi   Esas No:2015/18681 Karar No:2015/18135 K. Tarihi:9.12.2015 Özet: mahkemece tüm deliller toplanarak, anılan toplantının usulsüz olduğunun tespit edilmesi halinde toplantı ve alınan kararların iptaline karar verilmesi gerekirken, davalı yönetimin tüzel kişiliğinin olmadığından bahisle davanın usulden reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Y A R G I T A Y İ L…

Büyükbaş Hayvan Haczi Küpe Numarası ve Pasaportların Araştırılması Gereği

T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi   Esas No:2015/13159 Karar No:2015/19176 K. Tarihi:26.10.2015 Özet: hayvanların doğumundan bu yana ilk hayvan pasaportu tesis tarihinden itibaren kim adına kayıtlı olduğu, davacıya intikal sebep ve tarihleri ayrıntılı bir şekilde araştırılarak oluşacak sonuca göre muvazaanın bulunup bulunmadığı ve üçüncü kişinin mülkiyet karinesinin aksini kanıtlayıp kanıtlayamadığının değerlendirilmesi gerekirken eksik araştırma ve…